46 ஆசிரியர்களுக்கு உடனடியாக இடமாற்றம்!!

யாழ்ப்­பா­ணக் கல்வி வல­யத்­துக்கு உட்­பட்ட பாட­சா­லை­க­ளில் தேவை­யான ஆள­ணிக்­கும் அதி­க­மாக இருந்த 46 ஆசி­ரி­யர்­கள் போதிய ஆசி­ரி­யர்­கள் இல்­லாத பாட­சா­லை­க­ளுக்கு இட­மாற்­றம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

குறித்த போலி நாணயத்தாள்கள் தொடர்பில் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் விழிப்புடன் இருக்குமாறும் யாராவது போலி நாணயங்கள் மாற்ற வந்தால் அவர்களை பிடித்தவுடன் அருகில் இருக்கும் பொலிஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் வழங்குமாறு யாழ் பெரும் குற்றதடுப்பு பொலிசார் வேண்டுகோள்கள் விடுத்துள்ளனர்.

கடந்த வாரம் கல்வி அமைச்­சுக்குப் பய ணம் மேற்­கொண்ட வட மா காண ஆளு­நர் றெஜி­னோல்ட் குரே யாழ்ப்­பா ணக் கல்வி வல யப் பாட சா லை க ளின் அதி­பர்­களை அழைத்­துக் கலந்­து­ரை யா டி­னார்.

இந்­தக் கலந்­து­ரை யா ட லின்­போது சில பாட சா லை க ளில் தேவைக்கு மேற்­பட்ட ஆசி­ரி­யர்­கள் பணி­பு­ரி­வது கண்­ட றி­யப்­பட்­டது.

இதை ய டுத்து அவ்­வா றான ஆசி­ரி­யர்­களை கஸ்­டப் பிர தேச பாட சா லை க ளில் காணப்­ப டும் ஆசி­ரி­யர் குறை பாட்டை நிவர்த்தி செய்ய பயன்­ப டுத்­தும்­படி ஆளு­நர் கல்வி அமைச்­சின் செய லர் எஸ்.சத்­தி­ய சீ­ல னுக்­குப் பணித்­தி­ருந்­தார். இதை ய டுத்து உட ன டி­யாக நடை மு­றைக்கு வரும் வகை யில் இந்த மாற்றம் இடம்பெற்றது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *