துன்னாலை 90 % வீதம் அரச உத்தியோகத்தர் வாழும் கிராமம்

துன்னாலை 90 வீதம் இலங்கை அரச உத்தியோகத்தர் வாழும் கிராமம். Read more »

பொண்னைகள் நாட்டை ஆண்டால் புண்ணாக்குகள் காவடி எடுக்கும் – இலங்கையின் நிலை படத்தில்

பொண்னைகள் நாட்டை ஆண்டால் புண்ணாக்குகள் காவடி எடுக்கும். Read more »

தமிழரிடையே உலுப்பி எடுக்கும் புதிய பாடல்

தமிழரிடையே உலுப்பி எடுக்கும் புதிய பாடல் Read more »