வேட்டியுடன் நடமாடும் யாழ் இராணுவ தளபதிக்கு பாராட்டு

யாழல் இராணுவ தளபதியை விமர்சிப்பவர்களின் நாம் தவறுவது இல்லை ஆனால் அவருடைய வேட்டி வெள்ளை உடை என்பன யாழில் உள்ள தமிழர்கள் அனைவரையும் மிகவும் கவர்ந்துள்ளது.

தமிழர் கலாச்சார பூமியில் இராணுவ தளபதி வேட்டியுடன் வரும் செயலை பாராட்டுவது மட்டுமல்ல அருடைய தமிழர் கலாச்சாரத்தை மதிக்கும் அந்த குணத்தை பாராட்டுவோம்.

யாழ் இராணுவ தளபதி இவ்வாறு செயற்படுவது பல ஆயிரம் யாழில் நிலை கொண்டுள்ள இராணுவத்தினருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றோம்.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *