பாக்கிறவன் கேணயன் எண்டால் பசுமாட்டுக்கும் குஞ்சாமணி எழும்பும்

உள்ளே போகும்போது இப்படி இருந்தார் …..

ஆனால் உள்ளுக்காலை வரும்போதுமட்டும் ….

கழுத்து முறிந்துவிட்டதாக பத்து கட்டப்பட்டுள்ளது…..

நாரி முறிந்துள்ளது……

முதுகெலும்பு முறிந்து இடுப்புக்கு கீழ் இயங்கவில்லை என்று காட்ட வண்டிலில் வருகிறார்….

தீடிர் என்று தானாக எழும்பி அம்புலன்சில் ஏறுகிறார். ….

உலகத்தின் அற்புதங்களில் இதுவும் ஒண்று.

உலகத்தின் அற்புதங்களில் இதுவும் ஒண்று.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *