ஸ்லோவாகியா வெளிநாட்டு அமைச்சர் யாழ் சேது இரகசிய சந்திப்பு

ஸ்லோவாகியா வெளிநாட்டு அமைச்சர் யாழ் சேது இரகசிய சந்திப்பு அண்மையில் செல்வாகியாவில் நடைபெற்றது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *